Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Bestuurder

De bestuurder van de camper is minimaal 25 jaar en minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig, Nederlands rijbewijs (rijbewijs B is voldoende). Dit geldt ook voor de overige bestuurders, die in de huurovereenkomst vermeld moeten staan.

 

Artikel 2: Overeenkomst

Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de genoemde huurprijs, waarborgsom en eigen risico, tevens met de algemene voorwaarden. Bij in gebreke blijven van de verplichtingen van de huurder, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit geldt eveneens, wanneer de gedragingen van de verhuurder hiertoe aanleiding zouden geven.

 

Artikel 3: Gereden kilometers

1 week is het toegestaan 1750 km,
2 weken is het 2500 km,
3 weken is het 3000 km te rijden zonder bijkomende kosten.
Komt u hierboven wordt per km €0,25 in rekening gebracht, te verrekenen met de borgsom. Bij een huurperiode van meer dan 4 weken is er geen kilometerbeperking.

 

Artikel 4: Verzekering en eigen risico

De camper is WA en allrisk verzekerd. Dat wil zeggen dat schade aan anderen en schade aan de camper zelf verzekerd zijn. Het deel dat voor jouw rekening komt, het eigen risico, bedraagt €1.500 per gebeurtenis. Voor schades boven 2 meter bedraagt dit eigen risico € 2.500. Dit is overigens te verzekeren. Je kunt hiervoor terecht bij o.a. Allianz Verzekeringen.
Bij schades, waarbij het niet meer mogelijk is om de camper te gebruiken, zijn we voor vervangend vervoer verzekerd en zal er een vervangende camper ter beschikking worden gesteld. We zullen er alles aan doen om een zoveel mogelijk gelijkwaardig voertuig te verkrijgen, maar kunnen dit niet garanderen. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken, drugs, medicijnen en/of lachgas zijn alle eventuele schades aan het object of aan derden voor de rekening van de gebruiker. Schades aan het object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Camper Verhuur Gulpen.

 

Artikel 5: Reparaties en schade

Ondanks onze goede zorg en onderhoud, kan er toch iets gebeuren tijdens je vakantie. Schade, ontstaan tijdens de huurperiode, dien je z.s.m. per mail of Whatsapp met foto’s naar ons te sturen. Zo kunnen wij tijdig nieuwe onderdelen bestellen of andere voorbereidingen treffen. Deze schades zullen door ons hersteld worden en met de borg worden verrekend. Kleine schades, tot €150 mogen zonder toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd, echter wel door erkende merkdealers. De rekeningen hiervan worden door Camper Verhuur Gulpen aan de huurder na overlegging van een BTW rekening vergoed. Vergoeding vindt echter alleen plaats, wanneer er geen opzet, grove schuld of nalatigheid aan de huurder kan worden verweten. Bij schade waarbij derden betrokken zijn, is het verplicht een Europees Schadeformulier in te vullen en eventueel (indien nodig) een politierapport te laten opmaken. Wanner een wagen niet ingezet kan worden door een defect zullen wij een alternatief aanbieden. Tevens is annulering mogelijk wanneer de verhuurder geen passend alternatief heeft m.b.t. aantal zitplaatsen en slaapplaatsen. Prijsverschillen ten nadele van de klant zullen vergoed worden. Indien er een verkeerde vloeistof/brandstof getankt wordt dan zullen de reparatiekosten op de huurder worden verhaald.

 

Artikel 6: Wintersport, festivals, autosport evenementen, huisdieren en roken

Het is verboden om met de gehuurde camper op wintersport te gaan. Uiteraard mag wel op doorreis door wintersportgebieden worden gereden, op weg naar de vakantiebestemming. Daarnaast is het verboden om festivals en motor en autosport races te bezoeken. Het is ook niet toegestaan huisdieren in het voertuig mee te nemen of op bezoek te krijgen. Er mag in geen enkel object worden gerookt. Bij het niet melden of overtreden hiervan wordt de gehele borg ingehouden.

 

Artikel 7: Bestemmingen

Alle landen, vermeld op de groene kaart, mogen met de camper bezocht worden, met uitzondering van landen waar op het moment van vertrek, code oranje/rood geldt. Dit staat los van de eventuele reisadviezen die gelden i.v.m. corona-maatregelen.

 

Artikel 8: Gebruik camper

De huurder wordt geacht met de camper om te gaan “zoals een goed huisvader betaamt”. Je krijgt een volledig ingerichte, nieuwe camper mee, die voorzien is van alle gemakken. Schoon, met een volle tank diesel en met een complete inventaris. Zo willen we hem ook graag terugkrijgen. Bij terugkomst gaan we ervan uit dat de camper van binnen is schoongemaakt, het toilet geledigd is, de koelkast schoon is en het vuile water geloosd is.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij dit doen, tegen de volgende vergoedingen:

 • Toilettank niet leeg: €100,-
 • Vuilwatertank niet leeg: €50,-
 • Koelkast niet schoon: €50,-
 • Tank niet vol: brandstofkosten + €25,-
 • Niet gepoetst binnen: de uren die nodig zijn á €75,- per uur
 • Hond of roken in de camper niet toegestaan, anders volledige borg kwijt.

De Huurder zorgt ervoor dat de maximale belading niet meer bedraagt dan 3500 kg totaalgewicht. De door ons geleverde camper weegt, compleet met de bijgeleverde extra’s 3200 kg, zodat de belading niet meer mag bedragen dan 300 kg. Bij eventuele ongevallen kan dit vergaande gevolgen hebben!

 

Artikel 9: Huurperiode, wissel-dag, thuis afleveren

De huurperiode loopt van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. Huurperiode: minimaal 1 week. Extra dagen, na overleg, tegen de daarvoor afgesproken dagprijs. Extra dagen uiteraard alleen bij beschikbaarheid van de camper.

 

Artikel 10: Overschrijding termijn

Indien de camper niet binnen de overeengekomen termijn is ingeleverd, zal Camperverhuur Gulpen schade die daardoor ontstaat in rekening brengen bij de huurder. Het betreft huurkosten en onkosten van de nieuwe huurders, extra reiskosten en wat er verder nog aan kosten kunnen ontstaan. Het is daarom van groot belang, ten alle tijden op tijd terug te zijn en de camper in te leveren op, of voor het afgesproken tijdstip. Mocht dit voor de volgende huurder betekenen dat hij niet, of later moet vertrekken, kan Camperverhuur Gulpen hier nooit aansprakelijk voor gehouden kunnen worden. Dit betreft de huurkosten, de onkosten voor opvang van de nieuwe huurders, extra personeelskosten, inhuurkosten en eventueel extra reis/kosten die gemaakt moeten worden. De huurder verplicht zich de camper met volle brandstoftank, schoongemaakt binnen en buiten met alle toebehoren in goede en normale staat aan het einde van de afgesproken huurperiode/tijdstip bij verhuurder in te leveren. Te laat, geen volle brandstoftank, niet schoon binnen en van buiten of incompleet inleveren van de camper geeft verhuurder het recht om alle onkosten en/of wachturen (€75,- p/u ex. btw) in rekening te brengen en te verrekenen met de borgsom.

 

Artikel 11: Reservering en betaling

De reservering is akkoord, wanneer er door ons een bevestiging is gestuurd. Daarna betaal je binnen 5 werkdagen 25% van de overeengekomen huursom. Het restant en tevens de borgsom, betaal je 4 weken voor aanvang van de huurperiode. Na inlevering van de schone camper en bij geen schade of overig, betalen wij deze borgsom al binnen één week terug. Je ontvangt van ons een factuur voor de aanbetaling en tevens voor het restant. Dit zullen wij zoveel mogelijk per mail doen.

 

Artikel 12: Annulering

Annulering dient per mail of aangetekend schrijven te gebeuren. De volgende kosten worden vervolgens in rekening gebracht:

 • Tot 10 weken voor aanvang huurperiode: 25% van de huursom
 • Tot 6 weken voor aanvang: 50% van de huursom
 • Tot 4 weken voor aanvang: 100% van de huursom

Het annuleringsrisico kan door huurder zelf worden verzekerd door het afsluiten van een annuleringsverzekering. Dit adviseren wij ten zeerste! Indien door omstandigheden de verhuurder niet in staat zal zijn de camper of een vervangend voertuig te leveren, kan de overeenkomst ontbonden worden, met volledige terugbetaling van de vooruit betaalde huursom, met een extra vergoeding van €25 per dag dat de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van de camper. Dit geldt echter niet, wanneer dit het gevolg van omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen. Aansprakelijkheid van de verhuurder is dan ook uitgesloten.

 

Artikel 13: Rijden met de camper

Hou er rekening mee dat de camper erg lang en breed is en maak ruime bochten, vermijd smalle straatjes en laat met manoeuvreren ALTIJD iemand meekijken, zeker als je achteruit rijdt, altijd de bijrijder laten uitstappen en meekijken. De camper is ook bijna 3 meter hoog, waardoor een tak of boom snel geraakt wordt. Een laag viaduct of bruggetje is ook snel geraakt. Dit zijn hele dure reparaties om uit te voeren. Dus wees voorzichtig en doe rustig aan, u bent immers op vakantie. Verder rijdt de camper als een luxe auto en wij zullen je alles goed uitleggen voordat je op pad gaat. Onderweg controleer je elke week de bandenspanning en het oliepeil. Baggage wordt goed vastgemaakt en losse voorwerpen mogen niet vervoerd worden. In landen waarin dit verplicht is, wordt een markeringsbord op de fietsdrager gemonteerd. Bord aanwezig bij de uitrusting, evenals veiligheidsvesten.

 

Artikel 14: Risico

 1. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de eigenaar op grond van Artikel 31 Wegenverkeerswet of overeenkomstige bepalingen in het buitenland aansprakelijk mocht zijn.
 2. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van de huurperiode door de huurder gepleegde overtredingen en strafbare feiten. Alle boetes dienen door huurder te worden voldaan.
 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de boetes een gevolg zijn van een defect aan het object dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst.

 

Artikel 15: Corona

U dient zelf op de hoogte te blijven van alle Corona regels die betrekking hebben op uw reis. In Nederland volg de richtlijnen van het RIVM. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken. Zolang het door coronamaatregelen niet onmogelijk is om op reis te gaan blijven de annuleringsregels van Camper Verhuur Gulpen van toepassing. Het is verboden om naar gebieden af te reizen met code rood.

 

Toepasselijk recht

Nederlandse Recht is van toepassing. Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.

 

Overige

Bij overige zaken, niet benoemd in de algemene voorwaarden, zal er overleg tussen Camperverhuur Gulpen en huurder plaats vinden, waarbij vooropgesteld, dat er een oplossing voor alle eventuele problemen gezocht gaat worden. Mochten we er onverhoopt toch niet uitkomen, zal tussenkomst van een in Nederland bevoegde rechter tot de mogelijkheden behoren. Zijn of haar oordeel zullen in voorkomende gevallen bindend zijn. De persoonsgegevens worden door de verhuurder in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt.

 

Ten slotte

Er kunnen zich fouten of onvolledige gegevens voordoen op de website en in de algemene voorwaarden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien een of meerdere artikelen in de algemene bepalingen en/of de huurovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar blijken, blijven andere bepalingen rechtsgeldig en intact.

BOVENAL WENSEN WIJ JE EEN FIJNE EN VEILIGE VAKANTIE IN ONZE CAMPER